Pages

Categories

Pretraži


Zaključci sa 20. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje granskog KU

Zaključci sa 20. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje granskog KU

Napisao
10/07/2015
Novosti
No Comment

Z A K LJ U Č C I

s 20. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

održane 3. ožujka 2015. godine

Pitanje:

Člankom 47. stavkom 2. Zakona o radu propisano je da ako preraspodjela nije predviđena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena i prethodno ga dostaviti inspektoru rada. Nadalje, člankom 30. stavkom 7. Kolektivnog ugovora propisano je da u slučaju preraspodjele radnog vremena i rasporeda radnog vremena u smjenama, turnusu i dežurstvu, radno vrijeme svodi se na prosječno puno radno vrijeme na razini mjeseca.

S obzirom na stipulaciju citirane odredbe Kolektivnog ugovora, molimo Vaše tumačenje o tome ima li se smatrati da je za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja preraspodjela predviđena Kolektivnim ugovorom, u kojem slučaju poslodavac ne bi bio dužan plan preraspodijeljenog radnog vremena prethodno dostaviti inspektoru rada ili citiranu odredbu treba tumačiti na način da preraspodjela radnog vremena nije predviđena Kolektivnim ugovorom, u kojem bi slučaju poslodavci u djelatnosti zdravstva na koje se Kolektivni ugovor primjenjuje, ukoliko nije sklopljen sporazum između radničkog vijeća i poslodavca, bili u obvezi prethodno dostaviti plan preraspodijeljenog radnog vremena inspektoru rada.

 Zaključak broj 142:

Sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja u sustavu zdravstva nema preraspodjele radnog vremena.

Radnik može biti raspoređen na rad u redovitom radu, smjenskom radu, turnusu i dežurstvu.

Pitanje:

Da li fizioterapeuti u specijalnim bolnicama za rad na neurološkom odjelu, u punom radnom vremenu imaju pravo na uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada od 16%?

 Zaključak broj 143:

 Fizioterapeuti u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju imaju pravo na dodatak s osnova posebnih uvjeta rada od 14%.

Pitanje:

Iz članka 46. nejasno je kome se poslodavac treba obratiti u slučaju namjere redovitog otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika, da li predsjedniku sindikata – središnjici ili sindikalnom povjereniku?

Također, u praksi je čest slučaj da je radnik član više sindikata. Da li se u tom slučaju poslodavac obraća za suglasnost svim sindikatima/sindikalnim povjerenicima?

 

Zaključak broj 144:

Namjeru redovitog otkaza članu sindikata poslodavac je obvezan dostaviti sindikalnoj podružnici odnosno sindikalnom povjereniku u zdravstvenoj ustanovi.

Pitanje:

Na pitanje je već odgovoreno Zaključkom broj 91 s 15. sjednice Povjerenstva, a sada se zahtijeva izmjena navedenog Zaključka i postavljaju dodatna pitanja:

  • mogu li sestre/tehničari koji rade u stacionarnom dijelu Odjela obavljati i poslove hitnog psihijatrijskog prijema i ne dobiti dodatak od 20% odnosno mogu li uopće obavljati poslove hitnog psihijatrijskog prijema?
  • može li se sistematizirati Odjel (radna mjesta) na način da se sistematizira da iste sestre/tehničari koji rade u stacionaru obavljaju i hitne prijeme, što bi riješilo naš problem. Ukoliko ne može, tko i koliki broj osoblja (sestara/tehničara) treba obavljati hitne prijeme? Po psihijatru ne može u hitnom prijemu biti jedna sestra/tehničar nego 2. Sistematizacijom je predviđeno ukupno 4 sestre/tehničara za hitan prijem.
  • Tko će nam složiti raspored s 4 sestre/tehničara, uključujući slobodne dane, godišnje odmore, bolovanje?
  • Tko je u prekršaju, mi koji obavljamo hitne prijeme, a da nam nitko nije rekao da ne obavljamo ili Uprava koja nam nije praktično oformila osoblje za hitan prijem?
  • Mogu li hitni psihijatrijski bolesnici odlaziti na OHBP? U tom slučaju ne tražimo 20% dodatka.

 

Molimo da nađete rješenje da dobijemo dodatak od 20%.

Zaključak broj 145:

Zdravstveni radnik koji obavlja hitni prijem gdje nije ustrojen objedinjeni hitni bolnički prijem ima pravo na dodatak na plaću s osnova posebnih uvjeta rada od 20%.

Zdravstveni radnik na odjelu psihijatrije ima pravo na dodatak na plaću s osnova posebnih uvjeta rada od 16%.

Organizacija rada, raspored rada, kao i odgovornost za nepoštivanje navedenog, u nadležnosti su ravnatelja/sanacijskog upravitelja.

Povjerenstvo nije nadležno tumačiti odluke o organizaciji rada zdravstvenih ustanova.

Povezane objave